Code nhúng video và Thủ thuật tự động phát và lặp lại video trên youtube

Nay mình share cho anh em code nhúng video youtube vào website :3
Đầu tiên anh em mở 1 video muốn nhúng :
Sau đó nhìn lên url video youtube


ID  video youtube chính là dãy chữ số sau dấu = .

Anh em coppy ID video.Sau đó thay thế ID video vào code dưới đây

<iframe allow='accelerometer;autoplay;encrypted-media;gyroscope;picture-in-picture' allowfullscreen='' frameborder='' src=' https://www.youtube.com/embed/xxxx?autoplay=1&amp;&amp;loop=1&amp;cc_load_policy=1&amp;rel=0&amp;controls=1&amp;showinfo=0' width='500' height='300'>   
</iframe>

 Dán ID video thay thế từ "xxxx" trong đoạn code kia
Cuối cùng anh em có thể chèn code này vào website hoặc blog.

Demo của mình :

Viết bình luận (0)
Xếp theo